درباره ما

داستان تارمون
ما یک روز از روزهای بهار سال ۱۴۰۰ به گوشه دیوار بالای سرمون زده بودیم و به این فکر افتادیم که چرا خانه های ما از معماری کهن ایران تبدیل به مکعب مستطیل های بی روح شدن، پس یک تیم کوچک هنری-مهندسی از مهندسای دانشگاه صنعتی شریف و هنرمندای دانشگاه هنر اصفهان جمع شدیم و خواستیم سبکی نو برای محل زندگی و کار خودمون بسازیم. سبکی از جنس نخ و چوب با هنر دست تا هر رویایی را با هم ببافیم.
دنیای نخ های رنگی بهمون این قدرت را داده تا آزادانه و ببافیم و بسازیم و هر روز یک کار جدید به تارمون اضافه کنیم.
لوگو ما همون تصویر دو بعدی گوشه دیوار و سقف شماست.
ما اینجا رویا می بافیم...

تیم مامدیریت گروه هنری تارمون
مدیریت فروش
 فاطمه رجایی
عادل قوامی